Coronafeirws / Covid-19 – Canllawiau ETS ar gyfer y sector Addysg Bellach

(canllaw ar wahân ar gyfer y sector addysg uwch)

Gwybodaeth ar y cyd gan NYA Lloegr ac ETS Cymru i Sefydliadau Dyfarnu 

Rydym yn ysgrifennu mewn perthynas â’r pandemig Coronafeirws cyfredol, a’r effeithiau posib ar ddarpariaeth cyfres o gymwysterau Gwaith Ieuenctid. Fel yr ydych oll yn ymwybodol, rydym mewn sefyllfa sy’n newid yn sydyn gyda chyngor mewn perthynas a diogelu pobl ddiamddiffyn. Ar hyn o bryd, y cyngor gan sefydliadau addysg yw aros ar agor.  Mae hyn yn erbyn amgylchedd ehangach o hunan-ynysu, cadw pellter cymdeithasol, gweithio o gartref ac osgoi amgylcheddau torfol.

Gan ystyried hyn, rydym yn ceisio cael cytundeb a chonsensws ar addasiadau dros dro i’r Strategaeth Asesu ar gyfer cymwysterau Gwaith Ieuenctid.

Mae rhai modiwlau lle mae arsylwi ymarfer yn ofyniad, ynghyd â chwblhau gweithgareddau mewn amgylchedd gwaith go iawn. Efallai na fydd hyn yn bosibl i rai myfyrwyr rŵan, neu yn yr wythnosau nesaf.

Er mwyn lliniaru’r sefyllfa, argymhellwn y canlynol:

Rhaid i Gyrff/Sefydliadau Dyfarnu roi manylion o fewn eu prosesau rheoli ansawdd ar gyfer y canlynol:      

Rhaid i ddeunyddiau hyfforddi ddangos yn glir i ddysgwyr, faint o oriau o ddysgu mae disgwyl iddynt ei gyflawni a’u bod yn cael digon o amser i’w galluogi i gwblhau dysgu o bell. Mae hefyd yn ofynnol bod y ganolfan yn gwirio bod y dysgwyr wedi cwblhau dysgu o bell yn ystod yr hyfforddiant er mwyn sicrhau bod dysgu priodol wedi digwydd.

Awgrymwn ein bod yn gwneud hyn yn addasiad dros dro swyddogol i’r strategaeth asesiad o 18 Mawrth 2020, gydag adolygiad parhaus wrth i gyngor iechyd y llywodraeth newid.

Canllawiau pellach:

Rydym yn gwerthfawrogi bod ansicrwydd ar hyn o bryd o ran y sefyllfa sy’n codi wrth i COVID-19 ddatblygu a lledaenu. Gan fod y sefyllfa yn ansefydlog ac yn dibynnu ar ganllawiau swyddogol gan y Llywodraethau yn San Steffan ac yn Gaerdydd, byddwn yn adolygu ein canllawiau yn rheolaidd ac yn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rannu yn amserol.

Ymholiadau:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r canllawiau hyn neu eich rhaglen(ni) penodol, mae croeso i chi gysylltu â Liz Rose (Ymgynghorydd ETS) neu Steve Drowley (Cadeirydd ETS) yn ETS Cymru:

elizabeth.rose@wlga.gov.uk  

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again